Hållbarhet på Publit

Bokutgivning ska vara enkelt och hållbart. Vi vill främja en värld där alla har möjlighet att skriva, publicera och läsa böcker.

En hållbar arbetsplats

Miljön är allas ansvar. Därför är det viktigt för oss att alla våra medarbetare är medvetna om hur vi påverkar vår miljö.

Vi strävar efter att resa med tåg när vi besöker event och mässor.

Vi gör medvetna matinköp till interna evenemang.

Vi gör hållbara val gällande vår lokal.

Vi strävar efter hållbart resande till och från arbetet.

Vi sopsorterar på kontoret och nyttjar lokalvård som använder sig av miljövänliga städprodukter.

Vi försöker använda den teknik vi köper så långsiktigt som möjligt.

Vi köper grön el.

Relaterade globala mål

 • Mål 7: Hållbar energi för alla
 • Mål 11: Hållbara städer och samhällen
 • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

En hållbar ekonomi

En hållbar verksamhet förutsätter en ekonomi i balans samt tillgång till kapital för att investera och utveckla.

Publit strävar efter ett ekonomiskt ansvarstagande genom hållbara finansiella mål.

Publits medarbetare är delaktiga i beslut om verksamhetens mål och strategier för att nå målen.

Alla på Publit förstår företagets ekonomi på en övergripande nivå.

Vi skapar finansiell trygghet genom transparens mot såväl medarbetare som externa partners.

Vi placerar endast i företag vars verksamheter drivs med samma syn på en hållbarhet som Publit har.

Relaterade globala mål

 • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Hållbara partners

Med partners som delar vår syn på hållbarhet tror vi att det är möjligt att skapa en mer hållbar värld.

Vi samarbetar endast med partners som erbjuder sina anställda goda arbetsvillkor.

Vi kräver att våra partners dokumenterar sitt arbete med hållbarhet, arbetsmiljö och kan visa upp en Code of Conduct i enlighet med Publits syn.

Vi vill att våra partners tar ansvar för sitt klimatavtryck och därmed har en plan för hur de kan minska det.

Vi vill att våra partners tar ansvar för sin miljöpåverkan och innehar miljöcertifieringar.

Våra partners har en ekonomi i balans som präglas av långsiktiga finansiella mål.

Relaterade globala mål

 • Mål 5: Jämställdhet
 • Mål 7: Hållbar energi för alla
 • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Mål 10: Minskad ojämlikhet
 • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

En hållbar IT-miljö

En livskraftig produkt som lever upp till vår egen och kundernas förväntan kräver ett långsiktigt tänkande runt vår IT-miljö.

På Publit strävar vi efter att arbeta agilt i hela organisationen.

Vi delar ansvaret för att löpande utveckla och ta hand om tekniken bakom vår produkt. Delat ansvar innebär att hela organisationen är med och påverkar de tekniska aspekterna av vår produkt.

Underhåll är att aktivt ta hand om det vi utvecklar. I vår vardag innebär det att ta ansvar för den kod vi skriver och ständigt sträva efter att premiera kvalitet framför hastighet.

För oss handlar säkerhet om trygghet. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga och därför är säkerhet en del av vårt underhållsarbete.

Relaterade globala mål

 • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

En hållbar produkt

Produkten är hjärtat i verksamheten. Den ska vara tillgänglig för alla.

Vi säkerställer för våra kunder att vi tar ett hållbarhetsansvar i utvecklandet av vår produkt.

Kundupplevelsen har stort fokus och vi arbetar kontinuerligt med tillgänglighet och användarvänlighet.

Vi behandlar alla kunder med den empati och respekt som vi förväntar oss att själva bli bemötta med.

Vi har en inkluderande inställning mot våra kunder och arbetar för att så många som möjligt ska kunna nyttja vår produkt.

Vi följer EUs tillgänglighetsdirektiv.

Relaterade globala mål

 • Mål 10: Minskad ojämlikhet
 • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Ett hållbart klimat

Vår planet – vårt ansvar.

Alla måste ta ansvar för utsläpp av växthusgaser. Transparens är en förutsättning för att andra ska kunna ställa detta krav på oss. Vi sammanställer därför årligen en klimatrapport.

Publit klimatkompenserar. Vi har valt att kompensera genom ett samarbete med Vi-skogen. På så sätt bidrar vi även till att minska fattigdom och hunger. Vi är klimatneutrala genom denna kompensation men förstår att detta inte är tillräckligt.

Tillsammans med våra samarbetspartner arbetar vi med att minska vårt klimatavtryck ytterligare genom att exempelvis minska mängden emballage, välja rätt råvaror och effektivisera logistikflöden.

Publit använder bara FSC-certifierat papper.

Relaterade globala mål

 • Mål 1: Ingen fattigdom
 • Mål 2: Ingen hunger
 • Mål 11: Hållbara städer och samhällen
 • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
 • Mål 7: Hållbar energi för alla
 • Mål 14: Hav och marina resurser

Hållbara medarbetare

Publits medarbetare är vår viktigaste tillgång.

Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder både företagshälsovård, friskvård och möjlighet till vidareutveckling.

Vi tillämpar flexibla arbetstider och arbetsplatser för att vi förstår att våra liv ser olika ut.

Vi tror på en organiserad arbetsmarknad med jämbördiga parter. Vi tillämpar kollektivavtaI.

Vi tar oss tid att hjälpa och lyssna på varandra, både när det gäller yrkesmässiga frågor men även på det personliga planet.

Vi värnar om att Publits medarbetare har kunskap om alla de aspekter av hållbarhet som vi omfattar.

Relaterade globala mål

 • Mål 3: God hälsa och välbefinnande
 • Mål 5: Jämställdhet
 • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Mål 10: Minskad ojämlikhet
 • Mål 4: God utbildning för alla

En hållbar kultur

På Publit ska alla kunna vara sig själva.

Vi vill bygga en kultur där alla behandlas som kapabla individer med förmågan att fatta egna beslut.

På Publit jobbar vi för en inkluderande gemenskap som präglas av delaktighet och medbestämmande.

Vi vill att att alla betraktar sina kollegors potential och utgår från att alla strävar efter att uppnå vårt syfte.

Vi tror att empati föder mod. Känner man sig förstådd så vågar man misslyckas.

På Publit strävar vi efter jämställdhet och mångfald.

Vi uppmärksammar alla människors lika värde.

Relaterade globala mål

 • Mål 3: God hälsa och välbefinnande
 • Mål 10: Minskad ojämlikhet
 • Mål 5: Jämställdhet
 • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ett hållbart samhälle

Vi vill att Publit ska bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle.

Publit vill främja yttrandefrihet och demokratisera bokutgivning.

Genom att möjliggöra för alla att ge ut och sälja böcker river vi ner många av de hinder som stått i vägen för en mer inkluderande bokutgivning.

För oss är hållbarhet att hålla litteratur levande över tid. Med hjälp av Publits lösningar är det möjligt att tillhandahålla böcker som inte längre är lönsamma att trycka i upplagor och hålla i lager.

Relaterade globala mål

 • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen